תקנון

תקנון השרות

ברוכים הבאים לתקנון של אתר Who-Are-U.net (להלן "Who-Are-U.net").

השימוש בשירות כפוף לתנאי התקנון.

חשוב להקפיד ולעיין בתקנון ולהתעדכן בו מעת לעת מאחר וההצטרפות לשירות מעידה על אישור תקנון זה והסכמה לתנאיו וכן לתנאי השימוש שלו.

תיאור השירות
השירות כולל: מידע אינפורמטיבי בשיטת "חיפוש-הפוך" - הצגת פרטי מנוי של חברות בזק, הוט ופלאפון עפ"י מספר הטלפון של המנוי. (להלן: "תוכן אינפורמטיבי"), ושירותי מידע שיווקי הכוללים מתן הצעות, המלצות, מבצעים מכירתיים ומידע פרסומי אחר. (להלן: "תוכן שיווקי")

הצטרפות לשירות
לשירות יכול להצטרף כל בעל קו קווי או נייד, או המחזיק במכשיר המבצע שיחות לחו"ל כדין (ובהסכמת בעל המכשיר), אשר המכשיר שהוא מחזיק תומך בהוצאת שיחות לחו"ל ואינו חסום לשימוש זה.

ניתן להצטרף לשירות באמצעות תשלום בכרטיס אשראי באמצעות הפלטפורמות לשימוש הקיימות באתר.

מדיניות הגנת הפרטיות
Who-Are-U.net תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת הצטרפותו ו/או שימושו בשירות ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלו בשירות על ידי התחקות אחר שימושו בשירות (לרבות באמצעות COOKIES), בכפוף לכל דין, במקרים הבאים:

לצורך שיפור השירות, המידע והתכנים ש- Who-Are-U.net ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו במסגרת השירות למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מצורכי השירות.

לצורך ניתוח מידע סטטיסטי על ידי Who-Are-U.net ו/או מסירתו לצדדים שלישיים לרבות למפרסמים ובלבד שמידע כאמור יהיה אנונימי.

ליצירת קשר עמו במקרה הצורך.

לצורך תחזוקת השירות.

לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש בשירות בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.

Who-Are-U.net תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בעת ההצטרפות לשירות ובתקנון זה. Who-Are-U.net שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון.

אבטחת מידע
Who-Are-U.net תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש, עם זאת Who-Are-U.net אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך Who-Are-U.net לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.

עלות השימוש בשירות: 20 שקלים כולל מע"מ.

Who-Are-U.net רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגבות תמורה ו/או להעלות תעריפים ו/או לשנות את מנגנון החיוב בגין השירות, לכלל המשתמשים ו/או לחלקם, בכל עת, תוך מתן הודעה באתר Who-Are-U.net (כמפורט בסעיף שעניינו שינוי התקנון להלן). למרות האמור לעיל, רשאית Who-Are-U.net בראשית כל רבעון להעלות תעריפים על דרך ההצמדה למדד המחירים לצרכן, בלא כל הודעה מוקדמת למשתמשים.

המשתמש מאשר כי הובהר לו מפורשות, כי השירות והמידע הכלול בו מוצעים לו כפי שהם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Who-Are-U.net בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכי המשתמש. בכפוף לאמור בתקנון זה.

Who-Are-U.net תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את התוכן האינפורמטיבי והשיווקי (להלן "המידע") בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן ואולם אין Who-Are-U.net אחראית לתוכן, אמיתות ונכונות המידע עצמו. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע ו/או בדרך העברתו.

שים לב לאמור לעיל: המשתמש פוטר בזה את Who-Are-U.net, מנהליה, עובדיה, והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתו, או בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע או מדרך העברתו וזאת מכח כל דין ו/או הסכם.

מובהר בזאת כי אין לבצע כל עסקה או לקבל כל החלטה בהסתמך על המידע הניתן במסגרת השירות מבלי לוודא את נכונות המידע הניתן במסגרת השירות אצל הגורמים המוסמכים למוסרו, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

מובהר ומוסכם כי כל שימוש במידע הניתן במסגרת השירות טעון בדיקה ואימות נוספים על ידי המשתמש ויעשה על אחריותו בלבד. כמו כן מצהיר המשתמש, כי ידוע לו שהשירות הניתן איננו - ואף אינו מתיימר להיות - משום המלצה ו/או חוות דעת באשר לתוכן המידע המועבר, אמיתותו או מהימנותו.

Who-Are-U.net תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את המידע במהירות וקרוב ככל שניתן לזמן אמת, אולם יודגש כי יתכן שהמידע יגיע בשיהוי והשירות ניתן בידיעה ובהסכמה לכך.

Who-Are-U.net מודיעה בזה כי לא תשא באחריות לכל תביעה, דרישה או טענה המתבססת על נתוני האתר וידע המתפרסם בו.

Who-Are-U.net לא תשא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש במידע.

Who-Are-U.net לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר ובמידע, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות יישומי אינטרנט (כגון: Flash, Active-X, JavaScript, Java, וכדומה).


כללי:
Who-Are-U.net וכל גורם אחר הקשור באספקת השירות, אינם אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או צד ג' כלשהו, כתוצאה מקבלת השירות, ו/או משימוש במידע הניתן במסגרתו, ו/או בכל חלק ממנו ו/או מהסתמכות עליו. Who-Are-U.net אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, ושיהיה נקי מטעויות או תקלות, קלקולים או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל Who-Are-U.net או אצל מי מספקיה או כל גורם אחר המעורב בהפעלת השירות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת כי כל האמור בתקנון זה לעיל יחול גם על שירותים ו/או מוצרים לגביהם נמסרו הודעות באמצעות השירות באם נמסרו וכי האחריות לשירותים ו/או המוצרים הנ"ל ולכל עניין הקשור בהתקשרות שבעניינם, לרבות לעניין אספקתם, איכותם, טיבם, תקינותם, עמידותם והמידע הנמסר לגביהם, תחול על היצרנים והמשווקים של השירותים/המוצרים הנ"ל בלבד.

המשתמשים מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד Who-Are-U.net ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

לפיכך, בביצוע פעילות במסגרת השירות ובהסתמכות על כל מידע המתקבל במסגרתו המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיו הנובעות ו/או מסתמכות על פעילויותיו בשירות ו/או על כל מידע המתקבל באמצעותו.

לצורך קבלת השירות המשתמש מצהיר:

כי הוא מסכים ומאשר שהשירות הניתן הנו לשימושו האישי בלבד וכי לא ישתמש בו למטרות עסקיות או מסחריות.

כי הוא מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של Who-Are-U.net כמפורט בתקנון זה והשימוש אותו תעשה בפרטים הנמסרים על ידו במסגרת הצטרפותו לשירות ו/או בדפוסי השימוש שלו בשירות ו/או מיקומו, כמפורט לעיל.

כי הוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את Who-Are-U.net מכל אחריות בעניין זה.

כי הובא לידיעתו כל מידע הדרוש לשם שימושו בשירות.

כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו בהתאם למסמך זה.

כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים.

כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של Who-Are-U.net על פי כל דין, במקרים בהם Who-Are-U.net תחשוש כי השימוש שלו בשירות אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהיה Who-Are-U.net רשאית להתחקות אחר השימוש אותו יעשה בשירות, למנוע ממנו גישה לשירות, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותו בשירות לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של Who-Are-U.net, כי תתכן פגיעה מפעילותו המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר Who-Are-U.net תמצא לנכון, והכל בכפוף לכל דין.

כי הוא נותן בזאת את הסכמתו לכך כי Who-Are-U.net תהיה רשאיות לגבות ממנו, באמצעות חברות הטלפוניה או סליקת האשראי, את הסכומים המגיעים לה בקשר עם השירות.

הגבלה לשימוש אישי ולא מסחר – זכויות יוצרים וקניין רוחני

אלא אם נאמר אחרת השירות והתכנים מיועדים לשימוש אישי בלבד. לא ניתן לעשות בתכנים ו/או בשירות שימוש מסחרי מכל מין וסוג שהוא, ובין היתר אינך רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תכנים או שירותים שהושגו מהשירות ללא רשות מפורשת של החברות בכתב ומראש. הינך מאשר כי ידוע לך שבמידה ותבצע שימוש בתכנים שלא על פי האמור בהסכם זה, אתה עלול לפגוע בחברות ובבעלי זכויות היוצרים ביצירות.

זכויות קניין רוחני
המשתמשים מצהירים כי התוכנה, המידע והסודות המסחריים והתיעוד הקשור בשירות הם קניינן של "Who-Are-U.net", לפי העניין. מוצהר בזאת כי אין המשתמש רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה /או לצד ג' כלשהו לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ופטנטים הנחשפים במהלך השירות.

שינוי השירות או הפסקת פעילותו
Who-Are-U.net שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות הניתן ו/או כל חלק ממנו ללא הודעה מוקדמת. Who-Are-U.net לא תשא בשום אחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן Who-Are-U.net לא תשא בשום אחריות כלפי המשתמשים או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסק את השירות, לזמן מוגבל, מכל סיבה שהיא. הודעה על הפסקת השירות, לצמיתות או לזמן מוגבל כלשהו, תינתן באתר.

דין ומקום שיפוט
על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.

עדכון תקנון
Who-Are-U.net רשאית לשנות בעתיד את תקנון השירות. ובלבד שהתקנון העדכני יוצג באתר. המשך קבלת השירות לאחר כל שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות התקנון מדי פעם בפעם על מנת לעמוד על שינויים העשויים לחול בהוראות התקנון.

מוקד שירות לקוחות
לצורך תמיכה במשתמשי השירות יופעל מוקד שירות לקוחות לתמיכה בשירות, ועל המשתמש לפנות למוקד האמור בכל בעיה ו/או תקלה בשירות. כל הסתייגות מתשלום תוגש לא יאוחר מתוך 30 יום מקבלת חשבונית החיוב על ידי המשתמש. הפניה למוקד תהיה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת support@mirror-il.net
בפניה למוקד יציין המשתמש את מס' הטלפון עמו נרשם לשירות או את ארבעת הספרות האחרונות של כרטיס האשראי עימו נרשם לשירות. משתמש ששלח הודעת דואר אלקטרוני יקבל מענה תוך 4 ימי עסקים מיום משלוח ההודעה.

שונות

המידע נאסף ממספר מקורות מידע חופשיים ברשת האינטרנט. Who-Are-U.net אינו אחראי על נכונות הנתונים. ייתכן והנתונים אינם מלאים, מעודכנים או נכונים. השימוש במידע המופיע באתר הינו באחריות המשתמש בלבד.

אדם שמרגיש נפגע בכל זאת, רשאי לשלוח אי מייל לכתובת המופנית באתר בתחתית כל עמוד ולבקש את הסרת מספר הטלפון שלו.

מובהר כי המידע הניתן הינו הכוונה למידע ברשת החופשית. כל המידע שיימסר הינו מידע שמופץ ברשת, חוקי לחלוטין ואינו מהווה כל פגיעה בפרטיות של האדם שאותר.

תוצאות ההכוונה הינן אוטומטיות בהתבסס כאמור על מידע שמופץ ברשת, אין Who-Are-U.net אחראית למיהמנותם, ניתן אף להסיק כי לעתים לא תתקבלנה תוצאות ויש לקחת זאת בחשבון טרם הליך ביצוע התשלום.

במידה והמשתמש איננו הבעלים הרשום של קו הטלפון באמצעותו מתבצע הרישום לשירות, הרי שהמשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כלפי Who-Are-U.net כי הצטרפותו לשירות (לרבות חיובו בתשלום בגין השירות), הנה על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של קו הטלפון עבורו יירשם השירות כאמור, וכי הוא ישא בלעדית באחריות וישפה את Who-Are-U.net בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים הרשום של קו הטלפון לגביו התבקש השירות.

המשתמש מתחייב לשפות את Who-Are-U.net, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תקנון זה.

כל השתהות של Who-Are-U.net בקיום זכות המגיע לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של Who-Are-U.net מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.

Who-Are-U.net רשאית להמחות את זכויותיה לפי מסמך תנאי שימוש זה לכל צד שלישי כפי שתמצאנה לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.

במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.

השירות הינו שירות פרטי ואישי ואינו ניתן להעברה לצד ג' כלשהו. אין להעתיק או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך השירות לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד.